Disclaimer

Inleiding
Toegang en gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hierna beschreven ‘juridische kennisgeving’ en de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving. Inloggen op en toegang tot www.mobilhome-biohabitat.com impliceert dat de internetgebruiker alle bepalingen van de Juridische Kennisgeving die bij elke verbinding moet worden geraadpleegd, volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

 

Voorwerp van de website
De website van Bio Habitat heeft tot doel:
Het merk O'Hara, IRM, Coco Sweet te presenteren
De producten van O'Hara, IRM, Coco Sweet te presenteren
De beschikbare diensten van O'Hara, IRM, Coco Sweet te presenteren

 

Editor
BIO HABITAT, ingeschreven in het handelsregister van La Roche sur Yon onder nr. 511 239 915, is gevestigd:
ZA de la Folie – Rue Charles Tellier
La Chaize le Vicomte
85036 La Roche sur Yon Cedex
Frankrijk
Telefoon: 02.51.26.20.28
BTW-nummer: FR86 511 239 915
Maatschappelijk kapitaal: 12 868 000 euros
Verantwoordelijke persoon publicatie: Florence Bugeon

 

Hosting
Oceanet Technologies – 2 impasse Joséphine Baker – 44800 Saint-Herblain
contact@oceanet-technology.com
Tél: 02.28.03.78.78

 

CNIL verklaring
Overeenkomstig de Franse wet ‘Informatica en Vrijheden’ nr. 78-17 van 6 januari 1978, is voor de website https://www.mobilhome-biohabitat.com een verklaring ingediend bij de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden (CNIL) onder nummer: 1745344

 

Concept
Génération Internet : Web Agency in Nantes (Loire-Atlantique) en in les Herbiers (Vendée)
Intellectuele eigendomsrecht
– Auteursrecht
Deze website is het werk waarvan BIO HABITAT de maker is in de zin van artikelen L 111.1 en volgende van het Franse wetboek intellectuele eigendom. Het concept en de realisatie van deze website werden uitgevoerd door het bureau Génération Internet.
BIO HABITAT is houder van de intellectuele eigendomsrechten voor alle onderdelen van deze website met inbegrip van de huisstijl, de boomstructuur, de navigatieinterfaces, de inhoud, de logo’s, de grafische vormgeving, de tekeningen, de modellen, de foto’s, de video’s, de beelden, de geluiden, enz. Directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie van deze website, met welke middelen en in welke vorm ook, is verboden. Deze feiten worden als een delict ‘namaak’ aangemerkt en zijn strafbaar met een gevangenisstraf van drie jaar en een geldboete van € 300.000 (Frans wetboek intellectuele eigendom, artikel 335-3)
In dit verband kunt u niet zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van BIO HABITAT, overgaan tot volledige of gedeeltelijke uitvoering, reproductie, bewerking, vertaling en/of omzetting, en/of overdracht ongeacht via welk medium dit geschiedt, van onderdelen van de website. Emblemen en met name handelsmerken, handelsnamen, merknamen, domeinnamen en -titels zijn eigendom van BIO HABITAT of diens partners, en kunnen niet zonder voorafgaande toestemming van de houder worden gebruikt.
Schending van hierboven vermelde bepalingen wordt beschouwd als namaak waarvoor de dader burgerlijk of strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. De onderdelen van deze website kunnen individueel worden geraadpleegd voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elke mogelijkheid tot commerciële exploitatie.
–Merkenrecht
het woord- en beeldmerk O’HARA is het exclusieve eigendom van BIO HABITAT. Reproductie, gebruik, aanbrengen, verwijderen of wijzigen van deze merken zonder voorafgaande toestemming van BIO HABITAT of de houders, vormt een delict ‘namaak’ en is strafbaar met een gevangenisstraf van drie jaar en een geldboete van € 300.000 (Frans wetboek intellectuele eigendom, artikel 335-2)

 

Verwerking van persoonsgegevens
BIO HABITAT verplicht zich ertoe de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken overeenkomstig de geldende wetgeving.
De volgende persoonsgegevens worden verzameld:
Naam en voornaam
Postadres
E-mailadres
Met deze gegevens kan BIO HABITAT u beter leren kennen. Ze worden gebruikt met uw uitdrukkelijke instemming en uitsluitend om het u mogelijk te maken een account aan te maken op de website van BIO HABITAT.
De geregistreerde gegevens zijn bestemd voor gebruik door interne afdelingen van BIO HABITAT, met name de afdelingen communicatie, ontwikkeling, netwerk en marketing, en de klantenservice.
Overeenkomstig artikel 39 en volgende van wet 78317 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, heeft iedere persoon recht op inzage en zo nodig, rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens, door zich te wenden tot de afdeling communicatie. Tot slot beschikt u over een recht op verzet tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor verwerking en marketingdoeleinden.
Eventuele vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar
BIO HABITAT service marketing
ZA de la Folie – Rue Charles Tellier
La Chaize le Vicomte
85036 La Roche sur Yon Cedex
rankrijk
E-mail : marketing@mobilhome-biohabitat.com
Tel : 02.51.38.50.00
Op schriftelijk verzoek aan BIO HABITAT op bovengenoemd adres, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, krijgt u gratis inzage van uw persoonsgegevens en indien nodig recht op rectificatie van onjuiste, onvolledige, verouderde gegevens of gegevens die niet mogen verzameld, gebruikt, bekendgemaakt of bewaard.
In geval van wijziging van uw persoonsgegevens, dient u BIO HABITAT hier schriftelijk van op de hoogte te brengen via bovengenoemd adres.

 

Aansprakelijkheid
– Van de editor
De foto’s op onze website zijn niet contractueel bindend en worden enkel ter illustratie aangeboden. Om onderhoudsredenen kan Bio Habitat te allen tijde de toegang tot zijn website onderbreken. Bio Habitat stelt zich niet aansprakelijk (direct noch indirect) in geval van vertraging, fouten of omissies met betrekking tot de inhoud en het gebruik van deze pagina’s; alsook in geval de dienst niet beschikbaar is of gekraakt is
– Van de gebruiker
Als gebruiker van de website, verklaart u over de benodigde kennis en technische middelen te beschikken voor toegang en gebruik van deze site. U verklaart te hebben gecontroleerd of uw computer geen virus bevat en volledig functioneel is. U dient tevens kennis te hebben genomen van deze juridische kennisgeving en u ertoe verbinden deze na te leven. U gebruikt de website https://www.mobilhome-ohara.com, onder uw eigen, volledige verantwoordelijkheid. BIO HABITAT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade zoals materiële schade, verlies van gegevens of een programma, financiële schade, voortvloeiend uit het gebruik van de website of hiermee verbonden websites.

 

Veiligheid
U verbindt zich ertoe om bij uw gebruik van de website https://www.mobilhome-biohabitat.com geen computermanipulatie te plegen die tot een crash of functionele defecten kunnen leiden of elk andere werking van de website of iedere server of dienst die toegankelijk is via de website, kan belemmeren.
U verbindt zich er met name toe alleen betrouwbare en veilige informatie, gegevens en bestanden ter beschikking te stellen die de werking van de website of iedere server of dienst die toegankelijk is via de website, niet kunnen beïnvloeden.
U verbindt zich ertoe bij het gebruik van de website of iedere server of dienst die via de website toegankelijk is:
De geldende nationale wet- en regelgeving, alsmede de rechten van derde partijen, na te leven
Geen afbreuk te doen aan het imago van BIO HABITAT uit welken hoofde en in welke vorm dan ook

 

Cookies
BIO HABITAT gebruikt ‘cookies’. Het betreft gegevens die door uw computer worden doorgegeven aan onze server zodat onze server u kan herkennen. Zo kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksvoorkeuren en inloggegevens, worden onthouden. Cookies worden standaard door computers aanvaard en worden gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. U kunt de cookies op de volgende manier via uw internetbrowser deactiveren:
Voor Mozilla Firefox:
Kies het menu ‘Extra’ vervolgens ‘Opties’
Klik op het pictogram ‘Privacy’
Zoek het menu ‘Cookie’ en selecteer de gewenste opties.
Voor Microsoft Internet Explorer
Kies het menu ‘Extra’ vervolgens ‘Internetopties’
Klik op tabblad ‘Privacy’
Selecteer met de cursor het gewenste niveau
Voor Opéra 6.0 en hoger:
Kies het menu ‘Bestanden’ > ‘Voorkeuren’
Privacy

 

Hyperlink en zoekmachineoptimalisatie
Het maken van een hyperlink naar deze website en zoekmachineoptimalisatie ervan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bio Habitat die te allen tijde kan worden ingetrokken.
In geval van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BIO HABITAT, dient de vermelding ‘op deze website van BIO HABITAT’ of een gelijksoortige vermelding, op de hyperlink of in de nabijheid worden aangegeven.
BIO HABITAT is niet aansprakelijk voor hyperlinks die naar andere websites verwijzen omdat het geen controle uitoefent over de inhoud van deze websites. Bio Habitat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites die met de website zijn verbonden. Uw besluit om een website van een derde die op onze website staat vermeld, te bezoeken, geschiedt geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid
Wijziging van juridische kennisgeving van de website:
Bio Habitat behoudt zich het recht voor deze juridische kennisgeving te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren, met name in geval van wijziging van de geldende wetgeving om het hiermee in overeenstemming te brengen’.

 

Toepasbaar recht
De website https://www.mobilhome-biohabitat.com en deze juridische kennisgeving vallen onder Frans recht